Tijdlijn

De geschiedenis van Weesperwerf is rijk. Op het terrein aan de Nijverheidslaan in Weesp was tot 1933 de gasfabriek gevestigd. Vanaf 1934 tot circa 1985 is de locatie in gebruik geweest als rubber- en plasticfabriek (Weesp Plastics) en daarna had het vooral een opslag- en kantoorfunctie. Sinds 2000 ligt het terrein, na sloop- en bodemsaneringswerkzaamheden, braak. Afgelopen 20 jaar zijn er verschillende initiatieven ontplooit om de locatie in te vullen, maar om verschillende redenen zijn deze nooit doorgezet.

In 2017 heeft Weesperwerf CV, een samenwerking tussen Blauwhoed en Aalberts Ontwikkeling, de planontwikkeling opgepakt. Hieronder een overzicht van toen tot nu om inzicht te geven in wat er sindsdien is gebeurd en hoe er aan Weesperwerf wordt gewerkt. Het bestemmingsplan om Weesperwerf mogelijk te maken is in februari 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad. De Raad heeft niet ingestemd met het bestemmingsplan. Weesperwerf CV is bij de Raad van State tegen dit besluit van de gemeenteraad in beroep gegaan. In afwachting van de beroepsprocedure deed zich de mogelijkheid voor om de locatie te verkopen. Weesperwerf CV heeft dit afgewogen en ervoor gekozen om hierop in te gaan. Hiermee komt een einde aan de beoogde planontwikkeling van 115 woningen, wat beide partijen erg jammer vinden.

POSITIEF BESLUIT INITIATIEFPLAN
January 2018

College van B & W van de gemeente Weesp neemt een in beginsel positief voorwaardelijk besluit over het initiatiefplan dat verder uitgewerkt is. Het woningbouwplan omvat 213 woningen.

TERUGKOPPELING
June 2018

Bedrijven en bewoners worden bijgepraat over de voortgang van het plan en worden op de hoogte gesteld dat het plan in juli in de gemeenteraad wordt behandeld.

KADERS AANGEPAST
December 2018

Bij het verder uitwerken van het plan blijken aanpassingen noodzakelijk te zijn om het woningbouwplan haalbaar te maken en rekening te houden met de omgeving. Er worden meer grondgebonden woningen en groen toegevoegd en de woningen direct aan de Nijverheidslaan komen te vervallen. De gemeenteraad stemt in met het aangepast woningbouwplan en de daarbij behorende kaders. Het plan omvat ca. 118 woningen en blijft voorzien in de behoefte om eenderde van de woningen in het betaalbare segment te realiseren.

OPRICHTING WEESPERWERF C.V.
March 2019

Afspraken tussen initiatiefnemers en de gemeente Weesp worden uitgewerkt in een anterieure overeenkomst en er wordt onderhandeld met de eigenaar van de grond. Weesperwerf C.V. wordt opgericht. In maart en december 2019 neemt Weesperwerf C.V. de gronden om het woningbouwplan te kunnen realiseren over.

WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN
February 2020

Na de instemming van het college met de inhoud van de anterieure overeenkomst kan de procedure voor het wijzigen van de bestemming gestart worden. De eerste stap wordt gezet en het concept ontwerp bestemmingsplan ter beoordeling verstrekt aan de vooroverlegpartners (zoals provincie, waterschap).

OMGEVINGSVERGUNNING
November 2020

Parellel aan het wijzigen van het bestemmingsplan wordt de omgevingsvergunning aangevraagd om de 115 woningen te kunnen bouwen.

BEOORDELING OMGEVINGSVERGUNNING
May 2021

Gemeente Weesp beoordeelt inhoudelijk de aangevraagde omgevingsvergunning. De vergunning zal pas worden verleend nadat het bestemmingsplan in werking is getreden.


June 2022

Weesperwerf C.V. gaat bij de Raad van State in beroep tegen het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan niet vast te stellen.

PRESENTATIE INITIATIEFPLAN
January 2017

Blauwhoed en Aalberts Ontwikkeling zijn geïnteresseerd om het voormalige bedrijfsterrein te transformeren naar woningbouw en presenteren een initiatiefplan met de bouw van 175 tot 250 woningen. In het plan is rekening gehouden met geluid en veiligheid ten aanzien van het spoor, de milieucontouren van omliggende bedrijven, de geluidsbelasting van de Nijverheidslaan en de bodemkwaliteit. De eerste gesprekken met de omliggende bedrijven zijn gestart.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
February 2018

Tijdens verschillende informatiebijeenkomsten wordt het initiatiefplan besproken. Bedrijven en bewoners dragen verschillende aandachtspunten aan en zijn overwegend positief gestemd over de transformatie van het terrein naar woningbouw.

VASTSTELLEN KADERS
July 2018

De gemeenteraad legt de kaders vast waaronder zij medewerking willen verlenen aan de ontwikkeling van het woningbouwplan. De gemeente is er van overtuigd dat woningbouw op de locatie, nabij het centrum en het station, een goede invulling is voor een terrein dat al zo lang braak ligt. De raad geeft het college de opdracht om een aantal wensen in het plan te verwerken.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
February 2019

In februari en december 2019 zijn er informatiebijeenkomsten voor bewoners georganiseerd. In juni en november 2019 voor bedrijven. Er is waardering voor het plan maar er blijven ook zorgpunten bestaan die leiden tot aanvullende onderzoeken, afspraken met omwonenden en wijzigingen in het nieuwbouwplan.

ANTERIEURE OVEREENKOMST
January 2020

Na intensieve onderhandelingen in 2019 heeft het college van B&W van de gemeente Weesp besloten om in te stemmen met de realisatie van 115 woningen in het project Weesperwerf. De afspraken voor de realisatie van deze woningen worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
October 2020

Nadat de reacties van de vooroverlegpartners zijn verwerkt volgt goedkeuring door het college en vrijgave voor de ter visie legging van het ontwerp bestemmingsplan en hogere waardenbesluit. Het ontwerp bestemmingsplan wordt gepubliceerd en ter inzage gelegd.

ZIENSWIJZEN ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
January 2021

De zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan zijn bekend en er wordt gestart met de nota van beantwoording van de zienswijzen. Zodra de nota is afgerond en aanpassingen in het bestemmingsplan zijn verwerkt, zal het bestemmingsplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. Na vaststelling zal het bestemmingsplan opnieuw ter visie worden gelegd.

BESTEMMINGSPLAN
February 2022

In februari 2022 is het bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Ondanks dat het bestemmingsplan voldoet aan eerder gemaakte afspraken uit de anterieure overeenkomst en voldoet aan alle door de Raad gestelde kaders heeft de gemeenteraad desondanks niet ingestemd met het bestemmingsplan.


February 2023

Weesperwerf C.V. gaat in op de mogelijkheid om de locatie te verkopen aan Rijn & Vecht Projectontwikkeling.